Aula VŠB-TUO

Aula je reprezentativní budovou naší univerzity. Probíhají zde přednášky, konference, promoce, ale i pravidelné programy pro školy a veřejnost. Během Noci vědců ožijí chodby Auly komentovanými ukázkami simulace létání, stavění dronů, pohybem strojů, ukázkami kybernetických hraček a vynálezů, studentské formule, motorky jako Transformers, jak pohnout zemí, abychom mohli stavět atd. Ve dvou přednáškových sálech si můžete vybrat několik zajímavých témat: o pohybu kapitálu, o migraci lidí, o internetové telefonii, o zmizelé Ostravě, nebo jestli raději přesuneme lidstvo do podzemí?

Obrázek

 

Program

17:00 - 17:45 | přednáška
NA4

Co se dělo s hradem?

Slezskoostravský hrad neodmyslitelně patřil a patří k minulosti a současnosti Ostravy. V průběhu svého vývoje byl zeměpanskou pevností, šlechtickým hradem, kulturním a správním centrem a v nové době zábavním areálem. Každá epocha přitom charakteristicky utvářela jeho podobu a přinesla něco zajímavého.

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Katedra městského inženýrství, FAST, VŠB-TUO

Je akademickým pracovníkem FAST VŠB – TU Ostrava. Zabývá se dějinami architektury v našem regionu, které spolu s památkovou péčí vyučuje. Vystudovala historii a dějiny umění na Masarykově univerzitě  v Brně a disertaci obhájila na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě toho zpracovává stavebně historické průzkumy budov postavených v době od počátku naší stavební kultury po přelom 19. a 20. století a vybrané výsledky SHP často publikuje ve studiích, článcích i monografiích (například o kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, hradě Starý Jičín, starém vodním díle Nečíz v Litovli a dalších). Je soudním znalcem se specializací historická architektura a historické konstrukce a stavební materiály.

http://www.rozvoj-architektury.eu

17:00 - 17:45 | přednáška
NA3

Internetová telefonie aneb není to jen o Skypu

Kam se dovoláme po internetu? Kdy nastane doba, kdy nebudeme platit za provolané minuty, ale za „data“? A jak zabezpečíme, aby někdo nevyužil naši linku pro výhružné volání třeba do Bílého domu? 

Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEI, VŠB-TUO

Pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se problematikou přenosu hlasu a videa v IP sítích (technologie VoIP), IT bezpečností, vývojem nových aplikací z oblasti IP telefonie a modelováním zatížení komunikačních sítí v krizových situacích. Je absolventem oboru Mobilní technologie a Telekomunikační technika, kdy obhájil doktorát na téma Distribuce hlasových zpráv v krizových situacích. V průběhu studia absolvoval několik stáží na prestižní univerzitě v Miláně a v rámci odborných přednášek prezentoval ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Je autorem více než 85 odborných  článků a softwarových aplikací, spoluautorem několika vysokoškolských skript a technických zpráv. V průběhu doktorského studia obdržel cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky za dosažené výsledky a v roce 2015 získal ocenění Best Paper Award na mezinárodní konferenci v Polském Brúnowě. Je členem redakční rady odborného časopisu AEEE a působí zde v roli Copy Editora. Je také členem odborné skupiny LIPTEL.

17:00 - 17:30 | komentovaná ukázka
NA1, za oponou

Luminiscenční show aneb jak běhají a svítí částice

Pomocí chemie a fotoluminiscence vám ukážeme, jak běhají částice v látkách. A co víc, představí se nám v těch nejkrásnějších barvách!

Katedra chemie
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO

18:00 - 18:30 | komentovaná ukázka
NA1, za oponou

Luminiscenční show aneb jak běhají a svítí částice

Pomocí chemie a fotoluminiscence vám ukážeme, jak běhají částice v látkách. A co víc, představí se nám v těch nejkrásnějších barvách!

Katedra chemie
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO

18:00 - 18:45 | přednáška
NA4

Opomíjená různorodost lidí – jak s ní žít?

Ekonomické a sociologické aspekty života obyvatel Subsaharské Afriky jsou (zcela) nekompatibilní s evropskými podmínkami. Přitom tato část Afriky je největším zdrojem migrace obyvatel. Proč v těchto zemích nedochází k očekávanému ekonomickému růstu a proč selhává mezinárodní pomoc? V přednášce zmíníme i některé alarmujícími výsledky sociologického průzkumu života migrantů v Německu.

Dr. Ing. Eva Kolcunová
Katedra ekonomie, EKF, VŠB-TUO

Je členkou katedry ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a předsedkyní regionální pobočky České společnosti ekonomické v Ostravě. Je absolventkou politické ekonomie  na Státní univerzitě v Rostově na Donu. Vyučuje mikroekonomii a makroekonomii na EkF  a vybraná témata institucionální ekonomie.

 

Zabývá se zejména behaviorální ekonomií, problematikou korupce, veřejné volby, psychologickými a sociologickými aspekty ekonomického chování subjektů (např. ekonomie emocí) a jejich projekcí do ekonomického růstu a alternativními ekonomickými teoriemi.  Doktorát obhájila na téma vznik bankopojištění v ČR. Je autorkou a spoluautorkou více než 30 odborných statí a konferenčních příspěvků a také spoluautorkou učebnic mikro a makroekonomie. Zkušenosti získávala i na zahraničních pobytech ve Francii, Belgii, Litvě, Mongolsku, Azerbajdžánu.

18:00 - 18:45 | přednáška
NA3

Přesuneme lidstvo do podzemí?

Stavby pod zemským povrchem patří k nejbezpečnějším na světě. Jak lze podzemí využít k různým aktivitám nás lidí? Ukážeme vám spostu nápadů a již realizovaných příkladů.

Ing. Miroslav Pinka
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB-TUO

V současné době je studentem doktorského studia a působí na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství na Stavební fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava. Zabývá se výzkumem vlivu technické seizmicity na stavební objekty a podzemní stavby, publikuje v tuzemských i zahraničních časopisech (například Tunel) a na konferencích, například International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Je zapáleným popularizátorem stavebnictví a techniky, jeho originální exponáty zaujaly návštěvníky na letošních veřejných akcích Kopřivnických dnech techniky, na Festivalu v ulicích i Colours of Ostrava.

19:00 - 19:45 | přednáška
NA4

Internetová telefonie aneb není to jen o Skypu

Kam se dovoláme po internetu? Kdy nastane doba, kdy nebudeme platit za provolané minuty, ale za „data“? A jak zabezpečíme, aby někdo nevyužil naši linku pro výhružné volání třeba do Bílého domu? 

Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEI, VŠB-TUO

Pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se problematikou přenosu hlasu a videa v IP sítích (technologie VoIP), IT bezpečností, vývojem nových aplikací z oblasti IP telefonie a modelováním zatížení komunikačních sítí v krizových situacích. Je absolventem oboru Mobilní technologie a Telekomunikační technika, kdy obhájil doktorát na téma Distribuce hlasových zpráv v krizových situacích. V průběhu studia absolvoval několik stáží na prestižní univerzitě v Miláně a v rámci odborných přednášek prezentoval ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Je autorem více než 85 odborných  článků a softwarových aplikací, spoluautorem několika vysokoškolských skript a technických zpráv. V průběhu doktorského studia obdržel cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky za dosažené výsledky a v roce 2015 získal ocenění Best Paper Award na mezinárodní konferenci v Polském Brúnowě. Je členem redakční rady odborného časopisu AEEE a působí zde v roli Copy Editora. Je také členem odborné skupiny LIPTEL.

19:00 - 19:30 | komentovaná ukázka
NA1, za oponou

Luminiscenční show aneb jak běhají a svítí částice

Pomocí chemie a fotoluminiscence vám ukážeme, jak běhají částice v látkách. A co víc, představí se nám v těch nejkrásnějších barvách!

Katedra chemie
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO

19:00 - 19:45 | přednáška
NA3

Migrace kapitálu

S rostoucí propojeností světové ekonomiky dochází ke značným pohybům kapitálu mezi zeměmi. Přímé zahraniční investice jsou jedním z klíčových aspektů rozvoje ekonomiky a zajištění ekonomického růstu. Jak se daří jednotlivým zemím lákat investory, které země jsou premianty a které faktory ovlivňují migraci kapitálu? Přímé zahraniční investice jsou velmi vítané, ale krátkodobé toky investic mohou vyvolat problémy.

doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Katedra ekonomie, EKF, VŠB-TUO

Absolvoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava v roce 2006, obor Finance, v roce 2011 získal doktorský titul v oboru Ekonomie a v letech 2012 – 2015 zde působil jako postdoc v rámci projektu Příležitost pro mladé výzkumníky. Od roku 2009 se pravidelně účastnil zahraničních letních škol. V roce 2013 absolvoval odbornou stáž na University of St. Gallen ve Švýcarsku. Od roku 2016 působí jako docent v oboru Ekonomie a je vedoucím Katedry ekonomie.

 

Vyučuje Mezinárodní měnové vztahy, Mezinárodní finance a pokročilou makroekonomii pro magisterské a doktorské studium. Je autorem (spoluautorem) 3 monografií a 5 časopiseckých článků. Je členem vedení regionální pobočky České společnosti ekonomické v Ostravě. V letech 2012, 2014 a 2017 byl oceněn v soutěži o cenu děkanky za nejlepší publikace na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V oblasti výzkumu se zaměřuje na oblasti finanční stability, makroobezřetnostní politiky, řízení vládního dluhu a kreditního rizika.

20:00 - 20:30 | komentovaná ukázka
NA1, za oponou

Luminiscenční show aneb jak běhají a svítí částice

Pomocí chemie a fotoluminiscence vám ukážeme, jak běhají částice v látkách. A co víc, představí se nám v těch nejkrásnějších barvách!

Katedra chemie
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO

20:00 - 20:45 | přednáška
NA4

Poruba, město navržené pro mobilitu 50. let. Jak je na tom dnes?

Urbanisté navrhovali Porubu od 50. let. Vždy pracovali se soudobými představami o vývoji společnosti, průmyslu a techniky. V mnohém byly jejich vize nadčasové, je ale zcela nepochybné, že v oblasti mobility se situace změnila jinak, než předpokládali. Automobil je ekonomicky dostupný a běžně používaný, rychlost všech způsobů přepravy se rapidně změnila, lidský čas je dnes ceněn úplně jinak. Jak se s tím vším může Poruba vyrovnat? Jak má město vypadat, aby odpovídalo mobilitě 21. století?

Tomáš Čech
Polychrome

Pracuje jako architekt, novinář a lektor. V roce 2016 založil platformu POLYCHROME, která chce vytvářet architekturu odpovídající různorodosti dnešních dní. Zároveň popularizuje a vysvětluje architekturu veřejnosti, především dětem a mládeži, a přitom se zaměřuje na soudobé nástroje navrhování a rozvoje. Působí jako lektor Letní školy architektury, je pravidelným průvodcem Dne architektury.


Píše pro webový magazín Czechdesign a publikoval v časopise ARCH nebo v magazínech EARCH. a Homepix. Založil spolek ARCHOS pořádající přednášky a podporující sebevzdělávání na poli architektury. 

POLYCHROMEARCHOS

20:00 - 20:45 | přednáška
NA3

Zmizelá Ostrava

Naše město má za sebou dlouhý a velmi zajímavý urbanistický vývoj a každá etapa Ostravu a její okolí nějak změnila. Tématem přednášky jsou stopy staveb minulosti dochovaných, proměněných i zmizelých.

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Katedra městského inženýrství, FAST, VŠB-TUO 

Je akademickým pracovníkem FAST VŠB – TU Ostrava. Zabývá se dějinami architektury v našem regionu, které spolu s památkovou péčí vyučuje. Vystudovala historii a dějiny umění na Masarykově univerzitě  v Brně a disertaci obhájila na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě toho zpracovává stavebně historické průzkumy budov postavených v době od počátku naší stavební kultury po přelom 19. a 20. století a vybrané výsledky SHP často publikuje ve studiích, článcích i monografiích (například o kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, hradě Starý Jičín, starém vodním díle Nečíz v Litovli a dalších). Je soudním znalcem se specializací historická architektura a historické konstrukce a stavební materiály.

http://www.rozvoj-architektury.eu

21:00 - 21:30 | komentovaná ukázka
NA1, za oponou

Luminiscenční show aneb jak běhají a svítí částice

Pomocí chemie a fotoluminiscence vám ukážeme, jak běhají částice v látkách. A co víc, představí se nám v těch nejkrásnějších barvách!

Katedra chemie
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUOAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodby

Jak a v čem žijeme

Jak zohledňují stavební inženýři mobilitu při navrhování vnějšího i vnitřního prostředí v duchu tzv. přistupnosti? Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jak se pohybují a vnímají svět kolem sebe lidé na vozíčku nebo nevidomí.

 

Stane se člověk architektem od narození? Je potřeba více výtvarného talentu, prostorové představivosti, znalosti techniky nebo legislativy? Přidejme od všeho trochu a spoustu kreativity.

 

Sklo se tváří jako zrcadlo nejen ve viditelném, ale také v infračerveném záření. Toto má za následek, že známé postupy používané v infračervené termografii nelze spolehlivě použít. My ale tento problém dokážeme vyřešit.

 

Náš dům je náš hrad! Chceme se v něm cítit bezpečně, pohodlně a zdravě. Ale náš dům zdaleka není izolovaným středobodem světa. Jak na něj působí povětrnostní vlivy, teplo, světlo a hluk? Jak si ověříme, zda je všechno navrženo v souladu s předpisy? K tomu nám pomáhá měření: termovizí můžeme zkontrolovat úniky tepla, luxmetrem dostatek denního nebo umělého světla a zvukoměrem hluk, který se k nám šíří např. od sousedů. 

Katedra městského inženýrství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra architektury
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra pozemního stavitelství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra prostředí staveb a TZB
Fakulta stavební, VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodby

Stavaři v akci

Každá stavba vzniká v pohybu a předpokládá se, že i její uživatelé budou mobilní v prostoru a čase. Přijďte si prohlédnout stopy výstavby jako dobrodružného procesu! Máme ukázky historických lešení, starých schodišť, pomocných konstrukcí pro vytahování materiálu do výšek a jiné artefakty.

 

Proč je nutné sledovat kondici betonových staveb? Ukážeme vám vybrané zkušební metody, které se používají pro identifikaci vad a poruch na železobetonových konstrukcích. Na příkladech z praxe vám představíme přístrojové vybavení pro nedestruktivní vyhledávání výztuže, provádění odtrhových zkoušek, endoskopické prohlídky.

 

Aby mohla vzniknout podzemní stavba, musíme si udělat trochu místa. Ukážeme vám použití prostředků trhacích prací pro některé méně obvyklé způsoby výstavby.

 

Jak se pozná a na čem závisí stabilita kopce? Ukážeme vám, kdy bude stát a za jakých podmínek hrozí jeho sesuv.

 

Představíme vám drony a detektory pro dopravní průzkumy, ukážeme simulaci dopravy v programu PTV Vissim a 3D modely dopravních staveb.

 

Bez konstruktérů by nestála žádná stavba. Potřebují perfektně znát všechny materiály - jejich vlastnosti i chování. Proto je neustále testují. Nenechte si ujít modely stavebních konstrukcí, zkušební vzorky a záznamy laboratorních zkoušek!

Katedra městského inženýrství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra dopravního stavitelství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra stavební mechaniky, Katedra konstrukcí
Fakulta stavební, VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodby

Technika je hra

Co všechno má budoucí technik v sobě a v čem se může v průběhu dětství a dospívání rozvíjet? Představíme vám metodiku jedinečného kroužku kybernetiky, ve kterém učíme základům elektroniky, programování, ale i kreativitě a dalším dovednostem.

 

Sestavte si robotické vozidlo ze stavebnice, naprogramujte jej a projeďte soutěžní závodní drahou. Není to tak jednoduché, ale u nás vyhraje každý, kdo robota rozjede!

 

Nechte se zlákat a usedněte na lavičku plnou překvapení a her, kterou můžete v budoucnosti potkat třeba na zastávkách nebo v nákupních centrech. Představíme vám technické možnosti v oblasti vizualizace a interaktivity, která nás stále více láká a obklopuje.

 

Otevřete kouzelnou Pandořinu skříňku a plňte úkoly různých úrovní! Najděte správnou kombinaci tlačítek a rozsviťte celý panel světýlek. Deaktivujte bomu a zachraňte budovu! Zatím se jedná o hry, ale svět je ve vašich rukou.

 

Navrhněte a postavte s námi dron krok za krokem. Společně vyladíme design, pohon, vrtuli, zapojení elektroniky, vyzkoušíme jeho letové vlastnosti. A to není všechno, zprostředkujeme vám videopřenos do brýlí!

 

Zaskákejte si v blízkosti našeho citlivého zařízení a zjistěte, jestli byste vyvolaným zemětřesením zbořili domy v areálu univerzity.

 

Tunel je dobrý způsob přepravy skrz kopce, moře, skály. Přijďte si vyzkoušet, jak moc je nebo není jeho stavba jednoduchá! Úspěšní stavitelé  budou odměněni.

 

S našimi leteckými simulátory si zalétáte po celém světě. A nic se vám při tom nestane! Také můžete otestovat náš nový simulátor větroně. Přesvědčte se sami, že to není zas tak jednoduché.

 

Všechno kolem nás je v pohybu (ať už jej vidíme nebo ne). Přidej se, ROZKMITEJ vzduch nebo kyvadlo a bav se!

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO

Institut dopravy
Fakulta strojní, VŠB-TUO

Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB-TUO

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Fakulta stavební, VŠB-TUO

Katedra fyziky, VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodby

Technika v našich životech

Moderní technologie výroby

Víte, že se dají na 3D tiskárně vyrobit nové zuby nebo náhradní kyčelní kloub? K čemu se využívají vytištěné součástky ze suprapevných materiálu? Rádi Vám rozšíříme obzory a názorně vysvětlíme, co jsou adaptivní technologie a co všechno představují pro dnešní výrobu.

 

Technika ve zdravotnictví

Lidské tělo jako dokonalá továrna je v neustálém pohybu. Spolupracujeme s lékaři a díky znalostem techniky vyvíjíme a zdokonalujeme diagnostické metody, mobilní aplikace ve zdravotnictví, asistive technology vzdálenou domácí péči a další.

 

Monitorování vjezdu vozidel

Jak sledovat a rozpoznávat projíždějící auta? Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet komerčně aplikovaný systém využitelný pro otevírání brány, autorizaci průjezdu, zaznamenávání SPZ automobilů.

 

Model tovární linky

Jak vypadá zcela automatizovaná linka, která vyrábí například vaše auto? Představíme vám současnost a budoucnost automatizace a robotiky v průmyslu.

 

Autonomní vozidlo

Upravili jsme golfové vozidlo, které dokážeme řídit na dálku a ještě k tomu monitorujeme okolní prostor.

 

Teslův transformátor

Jakou sílu má elektrická energie? Co všechno dokáže? Na prototypu slavného vědce Nikoly Tesly vyrobeném studenty vám ukážeme bezdrátový přenos elektrické energie. Pomocí ní můžeme nastartovat auto se spalovacím motorem, rozjet elektromobil a další.

 

Studentská formule

Vyzkoušejte své řidičské schopnosti ve formuli! Co na tom, že se zatím jedná jen o simulátor. Naši studenti vám zároveň představí i závodní formuli, kterou každým rokem navrhují, konstruují, vylepšují a závodí v ní na mezinárodních závodech. Přidáte se k našemu týmu?

 

Motorka se změnou geometrie

Zkonstruovali jsme motorku TRANSFORMER, ze které se díky inovativnímu řešení podvozku s aktivní změnou geometrie v okamžiku stane závodní silniční speciál nebo naopak obratnější městský skútr.

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Fakulta strojní, VŠB-TUO

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO

Institut dopravy
Fakulta strojní, VŠB-TUO

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6