Texty pro program

prof. Ing. Jan Široký, CSc. (*1964) Působí na katedře účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Daňovou teorií i praxí, především incidencí daní a její aplikací, se zabývá již od studentských let. Ve své habilitační práci na téma „Aplikace daňové teorie a politiky na daňový systém České republiky s důrazem na nepřímé daně“ zdůvodňoval mj. pozitiva jednotné sazby daně z přidané hodnoty za současného zachování progresivní sazby daně z příjmů za tehdejších podmínek.

 

Je autorem úspěšných knih „Daňové teorie“ (tři vydání) a „Daně v Evropské unii“ (sedm vydání), autorem a spoluautorem řady dalších textů a řešitelem výzkumných prací. Je uváděn ve Web of Science (72 záznamů).

 

Jan Široký je členem International Institute of Public Finance. V letech 2002–2006 pracoval na Magistrátu města Ostravy jako finanční analytik, v roce 2007 byl jmenován prezidentem republiky profesorem v oboru finance. Od roku 2014 je členem pracovní skupiny pro otázky zdanění příjmů fyzických osob na MFČR.

Je 79 násobným dárcem krve.

Ing. Hana Janáčková, Ph.D.

pracuje jako odborná asistentka na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Ekonomické fakultě na katedře ekonomie. Vyučuje předměty mikroekonomie a makroekonomie jak v bakalářském tak i magisterském studiu. Je jmenována znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti. Ve volném čase se věnuje péči o dvounohé tak i čtyřnohé členy rodiny. Jejím koníčkem díky dědečkovi je i částečně numismatika a historický vývoj peněz.

 

Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. (*1974) působí jako odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde přednáší v kurzech Mezinárodní finance, Mezinárodní měnové vztahy a Makroekonomie. Je absolventem oboru Finance Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kde obhájil disertační práci „Analýza podmínek a hodnocení investičních projektů realizovaných v zahraničí“. V oblasti vědeckého výzkumu se věnuje mezinárodním financím a mezinárodní měnové teorii a to především oblasti měnových kurzů, hodnocení zahraničních investic, analýzy mezinárodních finančních trhů a analýze platební bilance. Absolvoval několik stáží a přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách. V rámci popularizace přednáší témata ekonomické a finanční gramotnosti pro žáky i učitele ZŠ a SŠ. Je členem České společnosti ekonomické.

Workshop se koná díky organizace Podané ruce

Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB ‒ TU Ostrava. Je členkou České komory architektů. Souběžně s vlastní dlouholetou architektonickou praxí vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební. Věnuje se odborné i osvětové publikační a vzdělávací činnosti v oboru architektury, zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století.  Na VŠB-TUO se věnuje architektuře a výtvarným dílům v univerzitním areálu. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

 

Absolvent oborů český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž. Svůj odborný zájem směřuje k české barokní literatuře a reflexí lázní v propagačních textech raného novověku a 19. století. Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy a českého Slezska, zvlášť pak dokumentací uměleckých děl (tzv. monumentálních realizací) pro architekturu a veřejný prostor počínaje 2. poloviny 20. století. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Filozofické fakulty Ostravské univerzity (nyní Centrum regionálních studií a Katedra české literatury a literární vědy). Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

 

Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. (*1974) působí jako odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde přednáší v kurzech Mezinárodní finance, Mezinárodní měnové vztahy a Makroekonomie. Je absolventem oboru Finance Ekonomické fakulty VŠB-TUO, kde obhájil disertační práci „Analýza podmínek a hodnocení investičních projektů realizovaných v zahraničí“. V oblasti vědeckého výzkumu se věnuje mezinárodním financím a mezinárodní měnové teorii a to především oblasti měnových kurzů, hodnocení zahraničních investic, analýzy mezinárodních finančních trhů a analýze platební bilance. Absolvoval několik stáží a přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách. V rámci popularizace přednáší témata ekonomické a finanční gramotnosti pro žáky i učitele ZŠ a SŠ. Je členem České společnosti ekonomické.

 

 

Lubor Kysučan (1968) působí jako docent na Katedře latinského jazyka a kultury FF OU. Ve své odborné práci se zabývá dějinami pozdní antiky, dějinami latinského jazyka, environmentálními dějinami starověkých civilizací a otázkami percepce přírody v klasickém starověku. Jeho zvláštní zájem náleží popularizaci antického odkazu a zkoumání jeho druhého života v pozdějších epochách evropské civilizace včetně naší současnosti. Této popularizaci se věnuje ve svých publikacích, výukových filmech i přednáškové činnosti. Je zakladatelem a spoluorganizátorem celonárodní soutěže v latině Certamen Latinum.

 

Je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde v roce 2011 dokončil doktorské studium Německé filologie se specializací na emoční lingvistiku. Pravidelně vyučuje tlumočení na Hochschule Zittau/Görlitz v Německu a v rámci programu Erasmus+ absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Erfurtu. Byl řešitelem či spoluřešitelem projektů z oblasti translatologie a podnikové komunikace, v rámci nichž byly vytvořeny multimediální a interaktivní výukové materiály. Jeho oblastí zájmu je translatologie, výzkum odborného jazyka a nových médií. Na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity působí jako odborný asistent se specializací na tlumočení a překlad, hospodářskou němčinu a podnikovou komunikaci. V rámci katedry je koordinátorem programu Erasmus+. Spolupracuje na překladech seriálových scénářů pro Českou televizi.

 

Vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě v Praze. Do roku 1990 působil jako duchovní Církve československé husitské, od roku 1990 je pedagogem na katedře filozofie FF OU, kde řadu let vykonával funkci vedoucího katedry. Absolvoval doktorské studium filozofie a religionistiky na HTF UK v Praze. Učil středověkou filozofii a religionistiku, později přidával i etiku. Zaměřil se zejména na profesní etiku (např. pedagogů, žurnalistů, sociálních pracovníků, neziskových organizací). Deset let učil také filozofii a etiku na katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci. Nyní na katedře filozofie FF OU vypomáhá jako externista (emeritus), kde vyučuje aplikovanou etiku. Zabývá se rovněž filozofií a etikou v sociální práci a zajímá se o filozofii prostoru, architektury a urbanismu. Pokládá se spíše za pedagoga a publicistu než za vědce. Publikuje pedagogické, esejistické a popularizační texty.

 

Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a následně sbírala zkušenosti z této oblasti v Česku i v zahraničí. Profesně se posledních devět let věnuje především bezdomovectví a sociálnímu bydlení. Na dané téma přednáší na Ostravské univerzitě a realizuje výzkumy. Spolupracuje s lidmi bez domova, Platformou pro sociální bydlení a Evropskou akční koalicí pro právo na bydlení a na město. 

 

Americký spisovatel a myslitel, unitářský pastor, filozof, zpěvák, ale také učitel a hlavně autor bestselleru Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Člověk, který svými myšlenkami ovlivnil miliony lidí na celém světě – jen této knihy se prodalo přes 20 milionů výtisků. Čtyřikrát objel svět, stal se mnichem v zen-budhistickém klášteře, pracoval jako kovboj, barman i učitel hry na kytaru. Má několik vysokoškolských titulů, ale jak i titul výše zmíněné knihy prozrazuje, za tu nejdůležitější považuje školu života.

 

A právě to je i jeho poselstvím, které k lidem vysílá krátkými fejetony ve svých knihách. Jeho texty primárně neformulují velké myšlenky – ty přicházejí samy teprve ve čtenářově hlavě. Píše o všedních věcech, které každý zná a prožívá, a přesto o nich nemluví. Dokáže se čtenáře dotknout někde hluboko na duši, kde ani netušil, že někdo dosáhne. A to je právě to kouzlo, které na Robertu Fulghumovi jeho čtenáři tolik zbožňují.

 

Ing. Martin Klempa, Ph.D. (*1982) Je odborným asistentem Institutu geologického inženýrství na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO, na této fakultě také studoval a získal doktorát.  Absolvoval studijní pobyty a stáže na 9Dongguk University v Soulu, na University of Nottingham a dalších. Ve své výzkumné práci se zabývá tématy Vrtání vrtů pro ropu, zemní plyn a geotermální energii, Koncepce a stavba vrtných souprav, Laboratorní výzkum petrofyzikálních vlastností hornin a také studuje technické památky.

 

Je vedoucím výzkumného programu 1 „Vícefázové horninové prostředí“ – Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Je autorem nebo spoluautorem více než 40 odborných a konferenčních článků v impaktovaných časopisech.

 

Je odborný asistent na katedře informatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, který se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti počítačových sítí a počítačové bezpečnosti. Zkoumá mechanismy šíření spamu, nevyžádané elektronické pošty, a v poslední době i dalších škodlivějších kódů  na internetu pomocí specializovaných vábniček, tzv. honeypotů. Jedním z důležitých poznatků z jeho výzkumných prací je, že velká většina počítačů připojených k internetu je náchylná k napadení škodlivým kódem proto, že se o ně správci nestarají dostatečně – například instalováním aktualizací operačních systémů a dalšího software.

 

Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. Pracuje jako odborný asistent a tajemník Katedry matematiky Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, specializace matematika a deskriptivní geometrie a dokončila postgraduální studium oboru Automatizace a optimalizace technologických procesů na VŠB-TU Ostrava. Ve výzkumné a vědecké oblasti se zaměřuje na optimalizaci technologických procesů. Je autor nebo spoluautor článků v odborných časopisech a příspěvků na mezinárodních a národních konferencích. Je nadšená popularizátorka matematiky pro posluchače každého věku, od předškoláků až po Univerzitu třetího věku. Zajímá ji historie oborů, kterým se věnuje, a ctí jejich tradice.

Mariola Pytliková působí jako docent na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě a jako odborný asistent na CERGE-EI v Praze. Dříve pracovala jako vědecký pracovník na Dánském institutu vlády pro vědu a výzkum v Kodani (KORA), a jako odborný asistent a postgraduální vědecký pracovník na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě (ASB, AU) v roce 2006. Dr. Pytliková spolupracuje v rámci Research Fellowship s prestižními institucemi jako Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM) na University College London v Londýně, Institute for Study of Labour (IZA) v Bonnu, Center for Corporate Performance (CCP) v Kodani a Central European Labour Studies Institute (CELSI) v Bratislavě. V minulosti uskutečnila řadu zahraničních studijních pobytů či stáží, pobývala např. na Princetonské univerzitě, Univerzitě Illinois v Chicagu, Univerzitě Reggio Emilia v Modeně a na Univerzitě Pompeu Fabra (UPF) v Barceloně.

 

Doc. Pytliková se zabývá tématy v oblasti ekonomie trhu práce a pracovně-právních vztahů. Ve svém výzkumu se věnuje tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil. V této oblasti se Mariola v současnosti věnuje vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly a příjmovými nerovnostmi na trhu práce. Doc. Pytliková publikovala v řadě prestižních mezinárodních vědeckých časopisů, jako je např. The Economic Journal, European Economic Review, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Population Economics, European Journal of Population, International Migration Review, Labour, Finance a Úvěr a Economics of Transition, a podílela se na monografiích publikovaných v nakladatelstvích jako Springer, Routledge, Palgrave Macmillan, Cambridge University, Aarhus University Press a VŠB – TU Ostrava Press.

 

V roce 2015 obdržela prestižní cenu Kateřiny Šmídkové od České společnosti ekonomické za svou vědeckou práci v oblasti trhu práce a mezinárodní migrace, v roce 2005 cenu Mladého ekonoma. V letech 2015 a 2016 pak obdržela cenu děkanky Ekonomické fakulty VŠB - TU za nejlepší články za roky 2012-2014 a 2013-2015.

Absolvoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava v roce 2006, obor Finance, v roce 2011 získal doktorský titul v oboru Ekonomie a v letech 2012 – 2015 zde působil jako postdoc v rámci projektu Příležitost pro mladé výzkumníky. Od roku 2009 se pravidelně účastnil zahraničních letních škol. V roce 2013 absolvoval odbornou stáž na University of St. Gallen ve Švýcarsku. Od roku 2016 působí jako docent v oboru Ekonomie a je vedoucím Katedry ekonomie.

 

Vyučuje Mezinárodní měnové vztahy, Mezinárodní finance a pokročilou makroekonomii pro magisterské a doktorské studium. Je autorem (spoluautorem) 3 monografií a 5 časopiseckých článků. Je členem vedení regionální pobočky České společnosti ekonomické v Ostravě. V letech 2012, 2014 a 2017 byl oceněn v soutěži o cenu děkanky za nejlepší publikace na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V oblasti výzkumu se zaměřuje na oblasti finanční stability, makroobezřetnostní politiky, řízení vládního dluhu a kreditního rizika.

Je pracovníkem Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se systémy vzdálené domácí péče a využitím inerciálních senzorů v lékařství pro diagnostiku pohybů například v aplikaci objektivizace procesu rehabilitace dolních končetin.  Je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava v oborech Měřicí a řídicí technika se zaměřením na biomedicínu a Technické kybernetiky. V průběhu studia působil ve výzkumném týmu dynamiky buněk na Université Joseph Fourier v Grenoble, Francie (nyní Université Grenoble-Alpes). V rámci post-doktorské stáže působil ve Francii na  Lyonském institutu nanotechnologií, laboratoři biomedicínských senzorů pod vedením profesora Norberta Nouryho. Je autorem nebo spoluautorem více než 60 článků, dvou patentů a mnoha dalších forem ochran duševního vlastnictví. Aktivně spolupracuje s firmami působícími v oboru biomedicínského inženýrství, podílí se na rozvoji oborů biomedicínského inženýrství nejen na VŠB – TU Ostrava a pravidelně přednáší v zahraničí. Je předsedou kontrolní komise České společnosti pro zdravotnickou techniku a členem dalších odborných společností zabývajících se biomedicínským inženýrství jak v ČR, tak v zahraničí.  

10 let svého profesního života strávil v roli konzultanta a následně manažera v soukromé poradenské společnosti, kde se zabýval převážně strategickým plánováním (např. Národní RIS3 strategie nebo strategie rozvoje města Ostravy), analytickou a výzkumnou činností (např. studie pro Evropskou komisi, ICT ILO nebo MŠMT) a podnikovým poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. Již v této době intenzivně spolupracoval na výuce a výzkumu s většinou vysokých škol v Moravskoslezském kraji. V současné době pracuje jako vedoucí katedry na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde se i nadále věnuje tématům trhu práce, zejména lidskému kapitálu, rozvoji měkkých dovedností a podpoře zaměstnanosti. Jeho cílem je svou pedagogickou a hlavně prakticky zaměřenou vědecko-výzkumnou prací přispívat k rozvoji lidských zdrojů v ČR a zvláště pak v Moravskoslezském kraji.

Pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se problematikou přenosu hlasu a videa v IP sítích (technologie VoIP), IT bezpečností, vývojem nových aplikací z oblasti IP telefonie a modelováním zatížení komunikačních sítí v krizových situacích. Je absolventem oboru Mobilní technologie a Telekomunikační technika, kdy obhájil doktorát na téma Distribuce hlasových zpráv v krizových situacích. V průběhu studia absolvoval několik stáží na prestižní univerzitě v Miláně a v rámci odborných přednášek prezentoval ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Je autorem více než 85 odborných  článků a softwarových aplikací, spoluautorem několika vysokoškolských skript a technických zpráv. V průběhu doktorského studia obdržel cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky za dosažené výsledky a v roce 2015 získal ocenění Best Paper Award na mezinárodní konferenci v Polském Brúnowě. Je členem redakční rady odborného časopisu AEEE a působí zde v roli Copy Editora. Je také členem odborné skupiny LIPTEL.

Je členem Centra hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zabývá se dejinami hornictví a hutnictví ve střední Evropě od pozdního středověku až do poloviny 20.století, hospodářskými dějinami habsburské monarchie v raném novověku a dějinami obchodu s kovy v pozdním středověku a raném novověku. Je absolventem studia archívnictví a pomocných historických věd na Filozofické fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě, kde obhájil doktorát na téma Podnikání státu v spišsko-gemerské hornické oblasti do poloviny 19.století. Už v průběhu doktorského studia působil v zahraničí, získal několik prestižních stipendií v Rakousku a Německu. Je autorem více než 80 studií a článků, spoluautorem několika monografií, od roku 2008 je editorem ročenky o dějinách hornictví a hutnictví Montánní historie, členem redakčního kruhu časopisu OU Historica a od roku 2016 spolupracovníkem mezinárodní bibliografie o dějinách hornictví a hutnictví (za SR a ČR) německého montánnně historického časopisu Der Anschnitt.

Je členkou katedry evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Je absolventkou magisterského studia oboru Finance a doktorského studia  oboru Ekonomie téže fakulty. Od svého nástupu na katedru evropské integrace v roce 2009 zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku globalizace světové ekonomiky, globálních problémů, mezinárodních organizací a integračních procesů v evropském i světovém kontextu.


Od roku 2014 věnuje ve své vědeckovýzkumné práci pozornost zemím Subsaharské Afriky, jejich sociálně ekonomickým a rozvojovým problémům, jejich začlenění do světové ekonomiky a vztahům s Evropskou unií. Aktuálně se ve svém výzkumu věnuje otázkám chudoby, lidského rozvoje a blahobytu. Výsledky svého výzkumu prezentovala v odborných časopisech a na vědeckých konferencích, jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Je hrdou maminkou 6leté holčičky, a proto se snaží aktivně přispívat k řešení aktuálních výzev současného světa. Dlouhodobě sleduje a jako dárce podporuje činnost několika mezinárodních organizací zaměřených na řešení naléhavých rozvojových problémů.

Ing. Miroslav Pinka (*1986) V současné době je studentem doktorského studia a působí na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství na Stavební fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava. Zabývá se výzkumem vlivu technické seizmicity na stavební objekty a podzemní stavby, publikuje v tuzemských i zahraničních časopisech (například Tunel) a na konferencích, například International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Je zapáleným popularizátorem stavebnictví a techniky, jeho originální exponáty zaujaly návštěvníky na letošních veřejných akcích Kopřivnických dnech techniky, na Festivalu v ulicích i Colours of Ostrava.

Je členkou katedry ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a předsedkyní regionální pobočky České společnosti ekonomické v Ostravě. Je absolventkou politické ekonomie  na Státní univerzitě v Rostově na Donu. Vyučuje mikroekonomii a makroekonomii na EkF  a vybraná témata institucionální ekonomie.

 

Zabývá se zejména behaviorální ekonomií, problematikou korupce, veřejné volby, psychologickými a sociologickými aspekty ekonomického chování subjektů (např. ekonomie emocí) a jejich projekcí do ekonomického růstu a alternativními ekonomickými teoriemi.  Doktorát obhájila na téma vznik bankopojištění v ČR. Je autorkou a spoluautorkou více než 30 odborných statí a konferenčních příspěvků a také spoluautorkou učebnic mikro a makroekonomie. Zkušenosti získávala i na zahraničních pobytech ve Francii, Belgii, Litvě, Mongolsku, Azerbajdžánu.

Tomáš Čech Pracuje jako architekt, novinář a lektor. V roce 2016 založil platformu POLYCHROME, která chce vytvářet architekturu odpovídající různorodosti dnešních dní. Zároveň popularizuje a vysvětluje architekturu veřejnosti, především dětem a mládeži, a přitom se zaměřuje na soudobé nástroje navrhování a rozvoje. Působí jako lektor Letní školy architektury, je pravidelným průvodcem Dne architektury.


Píše pro webový magazín Czechdesign a publikoval v časopise ARCH nebo v magazínech EARCH. a Homepix. Založil spolek ARCHOS pořádající přednášky a podporující sebevzdělávání na poli architektury. 

POLYCHROMEARCHOS

Autor či spoluautorem již devíti knih o českém dělnictvu, ostravských dělnických koloniích a dějinách koncernu Baťa. Léta působil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, pravidelně spolupracuje se svou alma mater, Ostravskou univerzitou, a v současnosti působí v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze. Vedle profese historika hospodářských a sociálních dějin se věnuje rovněž hudební publicistice v časopise Harmonie a na stránkách elektronických médií.

 

Vystudovala inženýrské studium na Technické Univerzitě v Liberci a doktorské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Získala ocenění Wernera von Siemense za nejlepší ženskou absolventskou práci. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník v  Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. a zabývá se reologií polymerních roztoků, ze kterých se vyrábějí nanovlákna pomocí elektrostatického zvlákňování.

Text pro program - první

sdfsdfsdfsdf